REGULAMIN CMENTARZA

Regulamin cmentarza parafialnego w Mysłowicach Brzezince
(wersja z 1.01.2024 r. – na podstawie II Synodu Archidiecezji Katowickiej)

Kościół zawsze uważał zarówno cmentarze, jak i poszczególne groby, gdzie spoczywają ciała zmarłych, za miejsca święte. Prawo kanoniczne określa: „miejscami świętymi są te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane według przepisów ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych” (kan. 1205 Kodeksu prawa kanonicznego). Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy więc zachować spokój i uszanować jego świętość. Ciała wiernych, których Bóg powołał do siebie, oczekują tutaj na dzień zmartwychwstania. Celem zapewnienia im należnej czci oraz dla porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego powierza się te cmentarze wraz z ich urządzeniami szczególnej dbałości osób wykonujących na ich terenach prace i odwiedzających groby swoich bliskich, zaleca się także stosowanie poniższego regulaminu.

Rozdział 1: Przepisy ogólne

§ 1

Na użytek niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

  1. Zarządzanie cmentarzem: usługi cmentarne i organizowanie usług cmentarnych, do których należy: przyjmowanie zwłok do pochowania i zawieranie umów o użytkowanie grobu, przyjmowanie ofiar cmentarnych, prowadzenie przewidzianej prawem ewidencji i dokumentacji, utrzymanie porządku, wykonywanie wszelkich prac związanych z ogrodzeniem, zagospodarowaniem i utrzymaniem terenu cmentarza – które to czynności należą do kompetencji zarządcy cmentarza.
  2. Usługi pogrzebowe: eksportacja zwłok z miejsca zgonu do miejsca przechowywania, przewóz zwłok w kraju i za granicą, przechowywanie zwłok, przygotowanie zwłok do pogrzebu, przygotowanie miejsca na cmentarzu, wykonywanie (kopanie i zasypywanie) grobu, transport zwłok z miejsca przechowywania do kaplicy cmentarnej, załatwianie wszelkich spraw związanych z pochówkiem, pochówek z asystą pogrzebową, uformowanie grobu, ekshumacja zwłok i szczątków ludzkich, spopielenie oraz murowanie komór grobowych, sprzedaż akcesoriów pogrzebowych.
  3. Dysponent grobu: osoba, która złożyła ofiarę za miejsce grzebalne i jest uprawniona do podejmowania decyzji w sprawie grobu jako posiadająca prawo do grobu.
  4. Prawo do grobu: określenie zakresu, czyli przedmiotu osobistych i materialnych uprawnień najbliższej rodziny wobec miejsca pochowania bliskiej osoby.

§ 2

Właścicielem i zarządcą cmentarza jest parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Mysłowicach Brzezince, na której spoczywa obowiązek zachowania katolickiego charakteru cmentarza i jego utrzymania zgodnie z przeznaczeniem.

§ 3

Parafia jest właścicielem gruntów, drzewostanu i grobów jako ściśle związanych z gruntem oraz wszystkich urządzeń znajdujących się na terenie cmentarza. Za właścicieli nagrobków uważa się dysponentów grobów.

§ 4

Bieżące zarządzanie cmentarzem wykonuje proboszcz lub administrator parafii.

§ 5

Do zadań tych w szczególności należy:

a. piecza nad godnym i spokojnym przebiegiem uroczystości pogrzebowych;
b. sprawowanie nadzoru nad czynnościami przygotowania grobu (miejsca spoczynku) i uporządkowania otoczenia grobu po czynnościach związanych z pochówkiem lub ekshumacją, czuwanie nad prawidłowym wykonaniem robót (uwzględniając szacunek do szczątków ludzkich znajdujących się już w ziemi) – jeśli usługi te wykonuje inny przedsiębiorca;
c. nadzór architektoniczno-urbanistyczny, sanitarny i porządkowy;
d. prowadzenie dokumentacji cmentarza na podstawie i w zgodzie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
e. utrzymywanie porządku, w tym utrzymywanie we właściwym stanie technicznym dróg dojazdowych i wewnętrznych (utrzymanie alejek, zamiatanie i odśnieżanie dróg), utrzymywanie we właściwym stanie dostępu do pól grzebalnych oraz urządzeń sanitarnych i wodnokanalizacyjnych, zbieranie i wywóz śmieci;
f. konserwacja małej architektury oraz kaplicy cmentarnej i budynków gospodarczych;
g. planowanie, zakładanie i utrzymywanie zieleni (koszenie trawy, grabienie liści, pielęgnacja drzew i krzewów, nasadzenia);
h. udostępnianie infrastruktury cmentarza;
i. wykonywanie wszelkich innych prac związanych z zagospodarowaniem i utrzyma­niem cmentarza, w tym przygotowanie pól grzebalnych zgodnie z planem zagospodarowania cmentarza.

Rozdział 2: Postanowienia porządkowe

§ 6

Cmentarz otwarty jest codziennie: w porze letniej (od 1 kwietnia do 31 października) od godziny 8.00 do 20.00, a w porze zimowej (od 1 listopada do 31 marca) od godziny 8.00 do zmroku (do 18.00).

§ 7

Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do poszanowania świętości miejsca, do zachowania ciszy i szacunku należnego osobom zmarłym oraz do dbania o czystość i porządek. Dzieciom wolno przebywać na cmentarzu tylko pod opieką dorosłych.

§ 8

W szczególności niedozwolone jest na terenie cmentarza:

* zakłócanie ciszy, porządku i powagi miejsca,

* przebywanie poza godzinami otwarcia,

* przebywanie w stanie nietrzeźwym, spożywanie napojów alkoholowych i środków odurzających, palenie papierosów,

* wprowadzanie zwierząt,

* niszczenie zieleni,

* niszczenie lub samowolne przemieszczanie elementów małej architektury,

* prowadzenie akwizycji, umieszczanie reklam i rozkładanie wizytówek,

* prowadzenie handlu,

* zabudowanie grobu wykraczające poza powierzchnię miejsca grzebalnego,

* samowolne wykonywanie prac budowlanych i kamieniarskich,

* ustawianie bez zgody zarządcy cmentarza ławek, ogrodzeń, sadzenie drzew i krzewów, utwardzanie gruntu wokół miejsc grzebalnych i tym podobne,

* usuwanie lub niszczenie na grobach tablic i napisów dotyczących osób tam pochowanych,

* zbieranie wszelkiego rodzaju roślin, sztucznych kwiatów i wiązanek, zniczy z cudzych grobów,

* wjeżdżanie pojazdami mechanicznymi i rowerami bez zgody zarządcy cmentarza,

* chodzenie po urządzonych miejscach grzebalnych,

* wyrzucanie śmieci w miejscach niedozwolonych, wyrzucanie śmieci niepochodzących z cmentarza, wypalanie śmieci.

§ 9

Zużyte kwiaty, wieńce, znicze szklane i plastikowe należy składać do wyznaczonych w tym celu pojemników. W pojemnikach tych zabrania się składowania odpadów po robotach kamieniarskich i budowlanych.

§ 10

  1. Dysponent grobu jest zobowiązany do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego obejścia grobu przez cały okres dysponowania prawem do grobu, tj. przez 20 lat w odniesieniu do grobu ziemnego lub przez 50 lat w odniesieniu do grobu murowanego.
  2. Zieleń wysoka znajduje się pod opieką zarządcy cmentarza. Dysponenci grobów nie mogą we własnym zakresie wykonywać sadzenia, wycinki ani innej zmiany stanu drzew i wysokich krzewów rosnących w alejach cmentarnych lub na grobach.

§ 11

Za zniszczenia i szkody powstałe w związku z działaniem sił przyrody, kradzieżą i aktami wandalizmu zarządca cmentarza nie ponosi odpowiedzialności. Dysponent grobu może ubezpieczyć nagrobek od tego typu szkód we własnym zakresie.

§ 12

Kształt nagrobków i pomników, umieszczone na nich napisy i użyta symbolika nie mogą naruszać wyznaniowego charakteru cmentarza.

§ 13

W przypadku powstania zniszczeń lub szpecących uszkodzeń nagrobka bądź pomnika dysponent grobu jest wzywany do wykonania naprawy w terminie określonym w wezwaniu. Jeżeli naprawa nie zostanie wykonana, zarządca cmentarza jest upoważniony do zlecenia rozebrania nagrobka lub pomnika, a dysponent nie ma prawa do odszkodowania.

§ 14

Biuro cmentarza znajduje się w Kancelarii Parafialnej, ul. Kościelna 14, 41-400 Mysłowice i czynne jest w godzinach urzędowania kancelarii (patrz: http://www.parafiabrzezinka.eu/kancelaria-parafialna).

Rozdział 3: Zasady wykonywania prac i usług przez podmioty niezależne od zarządcy cmentarza

§ 15

Wykonywanie wszelkich prac na terenie cmentarza – w szczególności w zakresie usług pogrzebowych, prac kamieniarskich, pielęgnacji zieleni, opieki nad grobami – wymaga uzyskania od zarządcy cmentarza pozwolenia na wykonanie usługi.

§ 16

Zarządca cmentarza lub osoby upoważnione przez niego mają prawo do kontroli dokumentu uwierzytelniającego prowadzenie działalności gospodarczej oraz zlecenia na organizację pogrzebu.

§ 17

Wszyscy wykonawcy mają prawo do świadczenia usług na jednakowych warunkach.

§ 18

Wykonawcy zobowiązani są do zachowania czci wobec osób zmarłych oraz powagi miejsca kultu religijnego, a w szczególności swoimi działaniami nie mogą w jakikolwiek sposób zakłócać przebiegu uroczystości pogrzebowych.

§ 19

Wykonawcy ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty wyrządzone w mieniu cmentarza i osób trzecich oraz zobowiązani są do naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody i zadośćuczynienia osobom poszkodowanym. Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich pracowników, realizujących prace i usługi na terenie cmentarza.

§ 20

W przypadku stwierdzenia przez zarządcę cmentarza: rażących uchybień przy wykonywaniu prac lub usług bądź nieprzestrzegania przez wykonawcę postanowień regulaminu albo uchybienia wymogom liturgii i zasadom obowiązującym w miejscu świętym zarządca cmentarza może zastosować wobec takiego wykonawcy czasowy lub stały zakaz działalności na cmentarzu.

§  21

Wszelkie prace budowlane mogą być realizowane przez dysponenta grobu lub upoważnionych przez niego wykonawców na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub umowy.

§ 22

Usytuowanie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza oraz musi zachowywać wymiary grobu. Wymiary nagrobka nie mogą przekraczać:

– 190 x 90 cm dla grobu pojedynczego ziemnego;

– 190 x 170 cm dla grobu podwójnego ziemnego;

– 100 x 50 cm dla grobu dziecięcego;

– 230 x 110 cm dla grobu murowanego pojedynczego;

– 230 x 220 cm dla grobu murowanego podwójnego.

§ 23

W związku z postawieniem nagrobka pobierana jest ofiara w wysokości 10% wartości nagrobka, która przeznaczona jest na utrzymanie cmentarza.

§ 24

Usługi kamieniarskie mogą być świadczone przez wykonawców po przedstawieniu projektu zagospodarowania grobu i jego otoczenia. Projekt zagospodarowania grobu i jego otoczenia może obejmować jedynie wymiar placu miejsca grzebalnego.

§ 25

Usługi i prace kamieniarskie przy grobach mogą być wykonywane tylko w dni robocze oraz w sobotę w godzinach otwarcia cmentarza po uprzednim uzyskaniu zgody zarządcy cmentarza.

§ 26

Wykonawcy usług kamieniarskich zobowiązani są – na wezwanie zarządcy cmentarza lub osób przez niego upoważnionych – okazać pozwolenie na prowadzenie prac kamieniarskich. W przypadku braku pozwolenia na prowadzenie prac kamieniarskich zarządca cmentarza ma prawo zabronić wykonywania usług kamieniarskich i nakazać opuszczenie terenu cmentarza, a w razie potrzeby wezwać odpowiednie służby porządkowe lub policję.

§ 27

Integralną częścią regulaminu jest dokument II Synodu Arch. Katowickiej „Wskazania dotyczące zarządzania cmentarzami parafialnymi w archidiecezji katowickiej” (http://www.parafiabrzezinka.eu/zarzadzanie-cmentarzami-parafialnymi). W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa kanonicznego oraz normy prawa polskiego.

§ 28

Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2024 r.

Scroll to Top