EUCHARYSTIA / KOMUNIA ŚW.

Najświętsza Eucharystia

Najbardziej czcigodny sakrament, w którym sam Chrystus Pan jest obecny, ofiaruje się i jest spożywany. Dzięki niej Kościół ustawicznie żyje i wzrasta. Ofiara eucharystyczna, pamiątka śmierci i zmartwychwstania Pana, w której uwiecznia się Ofiara Krzyża, jest szczytem i źródłem całego kultu oraz życia chrześcijańskiego. Oznacza ona i sprawia jedność Ludu Bożego, przez nią buduje się Ciało Chrystusa. Pozostałe sakramenty i wszystkie dzieła kościelne mają związek z Eucharystią i ku niej są ukierunkowane. Godziny sprawowania Mszy św. w naszej parafii patrz tutaj.

I Komunia św. dzieci kl. III szkoły podstawowej

Pierwszymi katechetami, odpowiedzialnymi za przygotowanie dziecka do I Komunii św. są rodzice. To ich wiara i jej praktykowanie są najlepszym przygotowaniem dziecka do pierwszego pełnego uczestnictwa w Eucharystii. Dlatego obowiązkiem wynikającym z wiary jest obecność rodziców wraz z dziećmi na niedzielnej Mszy św., ich regularne przystępowanie do spowiedzi św. i przyjmowanie Chrystusa w Komunii św. Miłość rodziców do Eucharystii naturalnie przechodzi na dziecko. Ich umiłowanie życia w łasce uświęcającej, coniedzielne, pełne zjednoczenie z Chrystusem w Komunii św. jest ich najlepszym świadectwem łączności z Bogiem i Kościołem.

I Komunia św. odbywa się w naszej parafii zwykle w trzecią niedzielę maja. Dzieci przygotowują się do I spowiedzi i I Komunii św.  zasadniczo w szkole w czasie lekcji religii, ucząc się zasad wiary i wykazując się znajomością podstawowych prawd wiary (modlitwy, przykazania itp.).

Dodatkową pomocą w przygotowaniu do tych  sakramentów są specjalne nabożeństwa (skrutynia) oraz katechezy praktyczne w czasie lub po Mszy św. niedzielnej o 1115 – plan otrzymują rodzice na początku procesu przygotowania. 

W trakcie przygotowania dzieci od I spowiedzi i I Komunii św. odbywają się także comiesięczne obowiązkowe spotkania dla rodziców (najlepiej oboje rodzice, a minimum jeden z rodziców – max. 2 nieobecności), w czasie których próbujemy rozwinąć życie wiary oraz uczymy się budować życie małżeńskie i rodzinne.

W naszej parafii obowiązują jednakowe stroje  dla dziewcząt i jednakowe dla chłopców.

Wczesna Komunia św.

Jest zachęta Kościoła, by dzieci posyłać do wczesnej Komunii św., która obejmuje dzieci 6 letnie (wyjątkowo 5 letnie) oraz dzieci z I-II klasy. Warunkiem podstawowym jest głęboka wiara i zaangażowanie w życie Kościoła rodziców. Dzieci wczesnokomunijne przychodzą na dodatkowe katechezy przy parafii ze swoimi rodzicami, gdzie odbywa się ich przygotowanie do I spowiedzi i I Komunii św. By dziecko mogło przystąpić do wczesnej komunii św. musi mieć wystarczające rozeznanie oraz znać podstawowe modlitwy oraz minimalną zdolność do wytrwania na niedzielnej Eucharystii. Wczesna  Komunia św. odbywa się   w naszej parafii zwykle w drugą niedzielę maja (tydzień przed I Komunią św. dzieci kl. III). 

Scroll to Top